ເລື່ອງສັ້ນ: ນິລັນດອນ - Forever | Lao Short film

ເປັນຮູບເງົາແນວ ດຣ່າມາ ເວົ້າເຖິງຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ຜິດຫວັງກັບຄວາມຮັກ ແລະ ມັກຈະເຮັດແນວແປກໆຈົນຜູ້ເປັນອ້າຍເຂີຍເອີ້ນໝໍມາເບິ່ງອາການ.

SPVMEDIACONTENTS

SPVadmin

4/29/20241 min read

Forever - ນິລັນດອນ ເປັນຮູບເງົາແນວ ດຣ່າມາ ເວົ້າເຖິງຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ຜິດຫວັງກັບຄວາມຮັກ ແລະ ມັກຈະເຮັດແນວແປກໆຈົນຜູ້ເປັນອ້າຍເຂີຍເອີ້ນໝໍມາເບິ່ງອາການ.

This drama Short film talking about a girl that lost her love and she is unusually. then her brother-in-law call doctor come to check her.

Movie title | ຊີື່ເລື່ອງ: Forever - ນິລັນດອນ
Type | ປະເພດ: ດຣາມ່າ, ຄວາມຮັກ. Drama, love..
Duration | ຄວາມຍາວ: 9 ນາທີ (mins)
Language: LAO, ENG Subtitle
Production | ຜະລິດໂດຍ: SPV Media Production

ສາມາດກົດເບິ່ງວີດີໂອນີ້ໄດ້